61st Canadian Chemical Engineering Conference


k
00000296 Kaasalainen, S,
00000686 Kahn, D.
00000402 Kaliaguine, S.
00000615 Kallos, M.
00000654 Kallos, M.S.
00000312 Kamalakar, G.
00000477 Kammona, O.
00000161 Kan, J.
00000160 Kanjilal, B.
00000319 Kannaiyan, R.
00000105 Kannangara, M.K.
00000194 Kantor, I.
00000009 Karamanev, D.
00000113 Karamanev, D.
00000424 Karamanev, D.
00000016 Karamanev, D.G.
00000178 Karan, K.
00000610 Karan, K.
00000084 Kararirekinyana, G.
00000059 Karidi, K.
00000033 Karimi, A.
00000057 Karimi, H.
00000165 Kariznovi, M.
00000237 Kariznovi, M.
00000074 Karri, S.B.R.
00000389 Kassabian, A.
00000558 Kasumu, A.S.
00000048 Kathpalia, V.
00000052 Kathpalia, V.
00000628 Kaur, H.
00000483 Kazemian, H.
00000540 Kazim, A.
00000601 Keith, D.W.
00000095 Kelly, J.F.
00000647 Kempthorne, H.
00000109 Keshtkar, M.J.
00000228 Kesselman, L.
00000047 Keykavoos, R.
00000294 Khakzad, N.
00000297 Khakzad, S.
00000294 Khan, F.
00000034 Khansari, Z.
00000298 Khatibisepehr, S.
00000275 Khayat, R.E.
00000285 Khayat, R.E.
00000467 Khayat, R.E.
00000570 Khayat, R.E.
00000660 Khayat, R.E.
00000687 Khayat, R.E.
00000689 Khayat, R.E.
00000689 Khorasany, R.H.
00000115 Kilonzo, P.M.
00000116 Kilonzo, P.M.
00000423 Kilonzo, P.M.
00000287 Kim, B.-S.
00000288 Kim, B.-S.
00000261 Kim, H.
00000565 Kim, Y.
00000121 Kimaev, G.
00000059 Kiparissides, C.
00000071 Kiparissides, C.
00000227 Kiparissides, C.
00000331 Kiparissides, C.
00000477 Kiparissides, C.
00000338 Kirk, D.
00000411 Kirkwood, K.M.
00000421 Klenkler, B.J.
00000636 Klerk, A. de.
00000340 Knights, S.
00000439 Knights, S.
00000074 Knowlton, T.M.
00000456 Ko, K.
00000462 Ko, K.
00000454 Koch, I.
00000652 Koh, W.L.
00000369 Kontopoulou, M.
00000713 Kontopoulou, M.
00000240 Koropatnick, J.
00000319 Kostenko, V.
00000572 Kostiuk, L.W.
00000020 Kotikalapudi, C.
00000432 Kotikalapudi, C.M.
00000105 Kouisni, L.K.
00000005 Kowbel, V.
00000466 Kozanoglu, B.U.
00000187 Kozinski, J.
00000447 Kozinski, J.
00000452 Kozinski, J.A.
00000227 Krallis, A.
00000370 Krasznai, D.
00000311 Krol, S.
00000118 Kuan, D.
00000393 Kumar, D.
00000011 Kumar, N.
00000050 Kumar, P.
00000183 Kumar, P.
00000324 Kumar, P.
00000666 Kumar, V.
00000579 Kundu, P.
00000035 Kuznicki, S.M.


Top of Conference Schedule

Bold text denotes the presenting author.   If present, * denotes the corresponding author and $ denotes the principal investigator.

These pages were created by Tartarus 2.7.15 (© O`Zone Software) on Friday, October 21, 2011.